کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی دادگستری
1. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 128-153

سیدمصطفی میرمحمدی


2. الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز

دوره 2، شماره 104، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-86

حسین شریفی طرازکوهی؛ ساسان مدرس سبزواری