جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
1. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 128-153

چکیده
  مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. ...  بیشتر
الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز
2. الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز

حسین شریفی طرازکوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 3، شماره 104 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 65-86

چکیده
  تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة ...  بیشتر