مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل
1. مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل

مسعود امانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 3-26

چکیده
  مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در تعیین شیوه بهره‌برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام‌های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم‌ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته‌اند. برخی مالکیت مخازن نفتی ...  بیشتر