جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق
1. جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 101-126

چکیده
  تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش‌شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب‌نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی ...  بیشتر