کلیدواژه‌ها = پلورالیسم
1. پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-26

محمدمهدی الشریف؛ حمید آرایی