مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس
1. مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 63-82

چکیده
  آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که در مراحل مختلف روند دادرسی در مرجع صالح (دادگاه) به عنوان ابزاری برای اثبات و احقاق حق بکار گرفته می‌شود. همانطور که مشخص است، مرجع صالح یا دادگاه در بحث ...  بیشتر