تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
1. تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

نجاد علی الماسی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، ، صفحه 5-30

چکیده
  در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است. در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی ...  بیشتر