حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران
1. حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران

محمدجواد نجفی؛ محمدهادی مفتح؛ محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 5، شماره 108 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 107-128

چکیده
  انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه‌های مختلف ازجمله در دو حوزة دین و سیاست قابل طرح است. به‌رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم‌ترین محکی است که به‌وسیلة آن می‌توان پایبندی حکومتی را به حقوق ...  بیشتر
«ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی
2. «ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی

عزیزالله فهیمی

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 112-127

چکیده
  برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان‌دیده و رابطة سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقالة حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت‌های ...  بیشتر