کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
1. مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 108، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-88

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ محمد مهریار


2. فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-91

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد


4. مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت

دوره 2، شماره 103، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-168

محمد صالحی مازندرانی


5. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-106

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی