مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی
1. مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی

زینب پورخاقان شاهرضایی

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 92-111

چکیده
  مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت‌ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین‌المللی ...  بیشتر