اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه
1. اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 23-44

چکیده
  ر اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون ...  بیشتر