بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس
1. بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس

پرویز عامری؛ اعظم انصاری

دوره 0، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 117-142

چکیده
  نوشتار حاضر بر آن است تا مالکیت زمانی را با دقت در عناوین مالکیت قانونی و انواع مالکیت اشتراکی در حقوق انگلیس را که یکی از پیشگامان استفاده از مالکیت زمانی درنظام حقوقی کامن لو و در جهان می‌باشد، بررسی ...  بیشتر