تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی
1. تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی

نعمت الله الفت

دوره 0، شماره 10 ، تابستان 1385، ، صفحه 103-124

چکیده
  قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تأسیس عایدی، موضوع ماده 768  قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش­بینی شده است، از جمله نهادهایی است که می‌تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره‌ای ...  بیشتر