مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی
1. مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی

قدیر بصیرپور بیرق

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، ، صفحه 123-138

چکیده
  ادلـه اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد،  چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می‌رسد. ادلـه در گذر زمان همچون سایر بخش‌های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، ...  بیشتر