نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس
1. نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 61-90

چکیده
  در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیة نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه‌های دیگر. این مقاله به نقد این رویه می‌پردازد و معتقد ...  بیشتر