مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
1. مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس

سید حسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 67-88

چکیده
  حقوقدانان تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه‌گذار می‌دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه‌گر را تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه‌گر ...  بیشتر