کلیدواژه‌ها = مسئولیت
1. مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت

دوره 2، شماره 103، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-168

محمد صالحی مازندرانی