بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری
1. بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط‌شب

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 171-194

چکیده
  بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفۀ‌ اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می‌کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می‌کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی‌ ...  بیشتر