نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه
1. نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه

نعمت الله الفت؛ فتح اله عطاردی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 195-118

چکیده
  نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی ...  بیشتر