رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
1. رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

لعیا جنیدی؛ معصومه اکبریان طبری

دوره 6، شماره 110 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 69-96

چکیده
  مدیران به عنوان امین،‌‌ تکالیفی‌ برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی‌توان همگی را بر اساس ‌قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم ...  بیشتر