بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
1. بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

دوره 6، شماره 110 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 47-68

چکیده
  قرارداد کار تولیدِ مال فکری از مهم‌ترین نمونه‌های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب ...  بیشتر