کلیدواژه‌ها = حقوق و منافع مالی
1. نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 109، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی؛ مهدی نیازآبادی