بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی
1. بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی

علیرضا باریکلو؛ مهدی برزگر

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 227-250

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36884

چکیده
  در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان‌دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می‌شود ...  بیشتر
دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی
2. دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی

اسماعیل رحیمی نژاد

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 127-144

چکیده
  برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه‌های آن تاکنون نظریه‌های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه‌انگاری جرم» و «الغاگرایی ...  بیشتر