نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)
1. نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)

علی حسین مصلحی؛ محسن صادقی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 123-150

چکیده
  شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی ...  بیشتر