بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا
1. بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا

سیدمحمد حسینی؛ ایمان رحیمی‌پور

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 119-138

چکیده
  برای مواقعی که حکومت توانایی مقابله با تجاوز یا جلوگیری از وقوع آن را ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده‌ای بیان شده است. اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دومِ ...  بیشتر