تحلیل هزینه‌های جرم
1. تحلیل هزینه‌های جرم

محمدعلی بابایی؛ اسماعیل انصاری

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 79-98

چکیده
  یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری جنایی برآورد هزینه‌های جرم است؛ زیرا وقوع جرم، هزینه‌های زیادی را به جامعه و شهروندان که ممکن است بزه‌دیده باشند، تحمیل می‌کند. مطالعه دقیق و علمی هزینه‌های جرم همزمان ...  بیشتر