آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری
1. آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری

علیرضا ایران‌شاهی

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 25-40

چکیده
  مهم‌ترین هدف اعتراض به رأی داوری ممانعت از اجرای آن در داخل کشور مبدأ؛ و حسب مورد در خارج از این کشور و در قلمرو دیگر کشورها می‌باشد. علاوه بر آثار نتیجة نهایی اعتراض به رأی داوری، از جمله ابطال آن، صرف ...  بیشتر