«تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر
1. «تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر

سید مسعود نوری

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 131-144

چکیده
  به‌رغم آنکه اصطلاح «تبعیض» به طور عام و «تبعیض علیه کودکان» به طور خاص بسیار پرکاربرد هستند این دو نه در اعلامیة جهانی حقوق بشر تعریف شده‌اند، نه در میثاقین و نه در پیمان‌نامة حقوق کودک؛ ...  بیشتر