بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
1. بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

محسن ایزانلو؛ مجتبی اشراقی آرانی

دوره 0، شماره 20 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 21-36

چکیده
  موضوع قرارداد بیمه مسئولیت مدنی، دین مسئولیت مدنی بیمه‌گذار است. بیمه‌گر زمانی متعهد به جبران خسارت می‌گردد که با ایراد خسارت از سوی بیمه گذار در مدت قرارداد بیمه، مسئولیت مدنی نامبرده محقق شده باشد. ...  بیشتر