اجتماعی کردن خطرات
1. اجتماعی کردن خطرات

علی قسمتی تبریزی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 61-78

چکیده
  امروزه افزایش رخداد و گسترة خسارات و ظهور زیان‌های ناشی از دستاوردهای دانش و فن‌آوری، به موازات تحول افکار عمومی، ضرورت جبران خسارت سریع و کارآمد و همچنین تدارک زیان در فراسوی مرزهای سنتی مسئولیت مدنی ...  بیشتر