پیشگیری وضعی از تروریسم
1. پیشگیری وضعی از تروریسم

محمدابراهیم شمس‌ناتری؛ مجید قورچی‌بیگی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، ، صفحه 125-146

چکیده
  این مقاله با استفاده از تجربیات پیشگیری وضعی در پیشگیری از سایر جراﺋم، به تحلیل ساختار فرصت حملات تروریستی می‌پردازد. تروریسم متفاوت از سایر انواع جرائم نیست؛ تروریسم جرمی است که با انگیزة سیاسی ارتکاب ...  بیشتر