گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا
1. گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا

ابوالحسن شاکری؛ میلاد طاهریان

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31925

چکیده
  در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. ...  بیشتر