ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران
1. ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 101-126

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44788

چکیده
  دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می­شود. این دعاوی که در نظام­های کامن­لایی و به­ویژه حقوق امریکا شکل گرفته­اند، امکان رسیدگی به دعاوی ...  بیشتر