گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم
1. گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم

حسن پوربافرانی؛ مصطفی افشین پور

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 87-106

چکیده
  حقوق بین‌الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین‌الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی ...  بیشتر