بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
1. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ مختار نعم؛ سکینه اسدزاده

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.119536.1601

چکیده
  امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه‌هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته‌شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله ...  بیشتر