آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه
1. آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 139-164

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.115027.1548

چکیده
  رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق‌نامه‌های انتخاب دادگاه ...  بیشتر