ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه
1. ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه

زهرا سهراب بیگ؛ سعید خردمندی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 223-252

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.108444.1459

چکیده
  سی اف دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی ...  بیشتر