نویسنده = مجید حسین زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده