ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
1. ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

علی رضائی

دوره 6، شماره 109 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31924

چکیده
  علی‌رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف­ها و کاستی­هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می­نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، ...  بیشتر