بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
1. بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

حسن بادینی؛ سمیه عباسی

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31922

چکیده
  نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اعمال تحلیل‌ اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان‌دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه‌های تحلیل ...  بیشتر