بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی
1. بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی

محمدرضا پنداشته پور؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 127-156

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.90900.1296

چکیده
  نظریه‌ها شالودۀ اصلی علوم هستند. بررسی نظریه‌ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن­هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان‌های نظریات به­عنوانِ پدیدارهایی ...  بیشتر