دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی
1. دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی

اسماعیل رحیمی نژاد

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 127-144

چکیده
  برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه‌های آن تاکنون نظریه‌های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه‌انگاری جرم» و «الغاگرایی ...  بیشتر