جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی با تأکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا
1. جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی با تأکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا

محمود جلالی؛ مرتضی طیبی؛ ابراهیم مهرانفر

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 99-118

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36875

چکیده
  جهانی‌شدن حقوق، یکی از مهم‌ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می‌آید. یکسان‌سازی قواعد حقوقی در حوزۀ قراردادهای تجاری بین‌المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی‌شدن حقوق است. تحت تأثیر ...  بیشتر