بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه
1. بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه

مرتضی طبیبی جبلی

دوره 0، شماره 4 ، مرداد 1382، ، صفحه 75-96

چکیده
  مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلى است که محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع ...  بیشتر