حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی
1. حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30712

چکیده
  برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره‌مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آیندة بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. ...  بیشتر