نویسنده = امیر اعتمادی
تعداد مقالات: 2
2. مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 108، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-72

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی