پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض
1. پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض

محمدمهدی الشریف؛ حمید آرایی

دوره 5، شماره 107 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 3-26

چکیده
  غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع‌الاطراف است تا بر پایة آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی ...  بیشتر