نویسنده = حسن بادینی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری


2. بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 6، شماره 109، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-24

حسن بادینی؛ سمیه عباسی