ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد
1. ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد

سید محمدهادی اسلامی؛ جلیل قنواتی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36876

چکیده
  در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی ...  بیشتر