بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه
1. بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه

مهدی حسن زاده

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده 366، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده 371 به بعد به بیان تفصیلی موارد ...  بیشتر