پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس
1. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 171-192

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25780

چکیده
  ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی ...  بیشتر